Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Predstavujeme Vám jedno z najstarších gymnázií na Slovensku, ktoré od svojho vzniku v roku 1867 zohrávalo významné miesto medzi strednými školami na Slovensku.

Počas existencie školy jej brány opustilo viac ako 12 400 študentov. Naši absolventi stále patria k tým, ktorí sú dobre pripravení na štúdium na vysokých školách a v silnej konkurencii dokážu výborne obstáť. Úspešnosť prijatia na vysoké školy je 90 – 98 % ( vyššia na 6-ročnom gymnáziu). V súčasnosti škola patrí medzi najväčšie gymnáziá na Slovensku.

Naše študijné odbory:

  • 4-ročné štúdium ( po ukončení 9. ročníka ZŠ )
  • 6-ročné štúdium ( po ukončení 6. ročníka ZŠ ) - experiment bol ukončený

Škola neotvára triedy so zameraním. Ako správnejší a pre študentov výhodnejší sa nám ukazuje systém, v ktorom si žiaci môžu voliť „svoje“ zameranie cestou voliteľných predmetov.

Otvárame voliteľné predmety:

  • seminár zo slovenského jazyka
  • spoločenskovedný seminár
  • konverzácie v anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku
  • seminár z matematiky,
  • cvičenia z matematiky a chémie
  • informatiku
  • seminár z fyziky, chémie, biológie, geografie, literárny seminár, ekonomiku, estetiku, psychológiu.

Naši študenti sa učia 2 jazyky, môžu si vybrať medzi anglickým, francúzskym, nemeckým, ruským a španielskym jazykom. V rámci výmenných programov sa naši študenti zúčastnili pobytov v Anglicku, Francúzsku, Švédsku, Taliansku, Česku, Nemecku a Poľsku.

Organizujeme okresné a krajské kolá zaujimavých študentských súťaží, v ktorých sa naši študenti umiestňujú na popredných miestach aj v celoštátnom a medzinárodnom meradle.

Bohatá je záujmová činnosť študentov v rôznych športových, prírodovedných či kultúrno - spoločenských krúžkoch. Na škole je otvorených viac ako 40 krúžkov, v ktorých pracujú hlavne študenti, ktorí využili možnosť odovzdať vzdelávacie poukazy našej škole.

Študenti veľmi radi organizujú aj svoje vlastné podujatia. K tradičným patrí študentský ples, pasovací večierok, Mikulášska či Valentínska diskotéka, stavanie mája, rozlúčka s maturantmi. To všetko prispieva k typickej študentskej atmosfére v škole.

Riaditeľ školy vyhlasuje súťaž o najlepšiu triedu – Sme super a súťaž o Naj študenta martinského gymnázia. Sme spoluorganizátormi súťaže vo vlastnej tvorbe mladých autorov – Paulinyho Turiec, do ktorej sa zapájajú študenti stredných škôl z celého nášho regiónu a žiaci 7. – 9. ročníka z okresov Martin a Turčianske Teplice.

Škola je od roku 1994 pripojená na Internet a pre študentov školy je práca s ním úplnou samozrejmosťou nielen na hodinách informatiky, ale aj na ostatných predmetoch.

Jednotlivé predmety učíme v odborných učebniach a areáloch fyziky, biológie, chémie, cudzích jazykov, dejepisu, zemepisu, matematiky, informatiky, slovenského jazyka. Máme 2 telocvične, posilňovňu a gymnastické štúdio.

V roku 1998 bola pri našej škole otvorená Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika, ktorá je prístupná nielen našim žiakom, ale aj širokej martinskej verejnosti. V roku 2006 bolo v priestoroch astronómie otvorené centrum pre popularizáciu fyziky, ktoré navštevujú hlavne žiaci základných škôl.

Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, v škole je aj bufet a automat na teplé a studené nápoje.

Sme školou moderného typu, ktorej hlavnou prioritou je rozvíjať tvorivé myslenie našich žiakov, a tým ich pripravovať na riešenie rôznych životných situácií a úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.